ESTATUTS

 

 

ESTATUTS

 

 

Capítol I.  LA DENOMINACIÓ, ELS FINS I EL DOMICILI

 

 

Article 1

 

Amb la denominació .COL·LEGI DE JUTGES DE LA FEDERACIÓ ORNITOLOGICA CATALANA. es constitueix l’associació, que, a l’empara de l’article 22 de la  Constitució, regularà les seves  activitats  d’acord amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), i la llei orgànica 1/2002, de 22 de març i els seus estatuts.

 

Article 2

 

Els fins de l’associació són:  

 

1.         Es el òrgan tècnic de la Federació Ornitològica Catalana. fundat al any 1982 .

2.     Es una organització administrativa, SENSE ANIM DE LUCRE i tècnica amb caràcter, ESPORTIU, CIENTÍFIC,     PROTECCIONISTA I ARTÍSTIC, per fomentar, desenvolupar, l’estudi de la ornitologia i canaricultura en tot el territori català i altres territoris espanyols i estrangers.

3          El fi principal es garantir i realitzar amb els jutges experts el enjudiciament, de totes les varietats ornitològiques, dels concursos de les associacions afiliades a la F.O.C. i altres associacions dintre del territori català i la resta del mon, amb autonomia plena per organitzar-se administrativament i tècnicament.

4     Com a norma farà servir les recomanacions de caràcter tècnic i divulgatiu de la Organització Mundial de  Jutges de la Confederació Ornitològica Mundial.

5.         L’objectiu social del COL·LEGI de JUTGES de la FEDERACIÓ ORNITOLOGICA  CATALANA consistirà en promoure l’estudi, foment i desenvolupament cultural científic i esportiu de la ornitologia en qualsevol de les modalitats o activitats, amb aquest fins dividirem la ornitologia en dues camps:

                        1º Aus silvestres i exòtiques en el seu estat natural

                        2º Aus silvestres, exòtiques i d’altres domestiques, d’ornamentació u cant, i   recreo, en domesticitat                  

6         Admetre al si de la entitat a totes les persones interessades en la ornitologia científica i de competició, com a aspirant a jutge.

7        Fomentar en el país català la formació de persones per exercir de jurats u jutges en els concursos u campionat d’ornitologia a tots el nivells inclús internacionals i mundials, expedint els títol o carnets de jutges quan corresponguin.

8      Subministrar als seus membres, tot tipus de documentació científica, tècnica i d’altres tipus.

9     Tenir relacions i col·laborar amb totes les societats, federacions, i col·legiats d’altres col·legis similars, siguin nacionals, o internacionals.

10     Promoure i organitzar tota mena de manifestacions ornitològiques, actes públics de difusió per donar a conèixer les activitats. Estarà facultada per organitzar conferencies, seminaris i altres esdeveniments ornitològiques on siguin sol·licitades

11   Col·laborar amb tots el organismes oficials, entitats privats que sen ocupen de l’ornitologia, participant en totes les campanyes i manifestacions.

12       Habilitar els locals necessaris en el país català establint en ells els serveis administratius i tècnics del Col·legi de Jutges.

13      Col·laborar i ajudar en tot lo necessari, en la publicació, edició, difusió de la revista tècnica d’ornitologia.

14       Promoure l’intercanvio de aus i ocells de ornament, recreo u cant, per fomentar el seu coneixement, així com per difondre l’afició.

15       Organitzar i mantenir permanentment la delegació de l’escola d’ornitologia e impartir les classes corresponents per formar als aspirants a jutges, i quan superen les proves donar-los el corresponent carnet de jutge de la especialitat a la qual  ha estat aprovat, per el tribunal examinador.

16       Representar a l’ornitologia entre els poders públics nacionals de Catalunya.

17       Representar al país català en els congressos, assemblees i manifestacions ornitològiques nacionals e internacionals als qual assisteixi la Confederació Ornitològica Mundial, de caràcter recreatiu, cultural, esportiu, científic, artístic i proteccionista.

18       Estudiar i difondre, així com millorar els estàndards o codis i els seus reglaments tècnics de les diferents races o games d’ocells i altres aus amb fins esportius de competició i exposició.

19       Podrà establir Comissions Tècniques en totes les especialitats ornitològiques, formades per Jutges-Experts col·legiats. Aquestes comissions tècniques seran nominades en les assemblees.

20     Tindrà al seu abast els nombra-me’n dels jutges per les diferents competicions u concursos que es celebren a Catalunya o fora de Catalunya i a les societats de F,O.C u d’altres

21      La relació de fins activitats anteriorment ressenyades es solament enunciativa i de cap manera esta limitada per la qual cosa també podrà constituir objecte del COLEGI de JUTGES de la FEDERACIÖ ORNITOLOGICA CATALANA qualsevol altra activitat ornitològica que es desenvolupen en el país català.

 

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Article 3

 

1.El domicili de l’associació s’estableix al carrer Pau Picasso 36 tenda cinquena, del Prat de Llobregat - 08820  (Barcelona )                                                                                                                                    

2.El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de l’entitat, si bé qualsevol altra referència geogràfica (local, estatal o internacional) resultarà igualment significativa de l’àmbit territorial.

 

Capítol II.  ELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, ELS SEUS DRETS I LES SEVES                       OBLIGACIONS

 

Article 4

 

Poden formar part de l’associació totes les persones de  qualsevol edat.. Han de presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això en la  primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’assemblea General més immediata.

 

Els socis menors  d’edat, si n’hi ha, no tenen  vot en les assemblees ni poden elegir ni ser elegits membres de la Junta Directiva.

 

Article 5

 

Són drets dels membres de l’associació:

1.Assistir amb veu i vot a les reunions de l’assemblea General.

2.Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

3.Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

4.Intervenir en el govern i les gestions, en  els serveis i les activitats de l’associació, d’acord   amb les normes legals i estatutàries.

5.Exposar a l’assemblea i a la Junta Directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer  més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels objectius socials      bàsics.

6.Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris de l’associació.

7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.

8.Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

9.Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

10.Formar part dels grups de treball.

11.Posseir un exemplar dels estatuts.

12.Consultar els llibres de l’associació.

 

Article 6

 

Són deures dels membres de l’associació:

1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.

2. Contribuir al sosteniment de les despeses de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.

3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.

4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 

Article 7

 

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:

1. Que ho decideixi la persona interessada , que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.

2. No satisfer les quotes fixades.

3. No complir les obligacions estatutàries.

 

Capítol III.  L'ASSEMBLEA GENERAL

 

Article 8

 

1. L’assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’assemblea.

3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’assemblea General, incloent‑hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

 

Article 9

 

L’assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a  la fixació de la forma i el valor de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n..

g) Aprovar el reglament de règim interior.

h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.

i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.

j) Resoldre sobre qualsevol altre qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació.  La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter    merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’assemblea General.

 

Article 10

 

1. L’assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre gener i març, ambdós inclusivament.

2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·licití un nombre d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

.

Article 11

 

1.  L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir com a mínim, l’ordre del dia,  el lloc,  la data  i  l’hora de la reunió.

2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.

3. Les reunions de l’assemblea General, les presideix el president de l’associació. Si no hi és, l’han de substituir. successivament, el vicepresident o el vocal de més edat de la Junta .Hi ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.

4. El secretari redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i el president,  amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats,  i el resultat numèric de      les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’assemblea General es llegeix l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.

 

Article 12

 

1.  L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.

2. Un mínim no superior al 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia  d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprés entre la recepció de la convocatòria i la data de la reunió d’aquella.  La sol·licitud també es pot fer     directament a l’assemblea, que decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la       convocatòria,   si així ho decideix una majoria de les tres quartes parts de les persones             presents.

 

Article 13

 

1. En les reunions de l’assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.

2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.

3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten         diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o representats.

4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vist i plau del president.

 

Capítol IV.  LA JUNTA DIRECTIVA

 

Article 14

 

1. Regeix, administra i representa l’associació la Junta Directiva, que componen el president,  el vicepresident, el secretari, el tresorer i els vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec. La durada del càrrec serà de tres (3) anys.

3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vistiplau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’associacions..

 

Article 15

 

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de .tres anys,       sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir‑se per:

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els          motius.

b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.

c) Baixa com a membre de l’associació.

d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que            estableix els estatuts.

3.Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de  cobrir en la primera reunió de             l’assemblea General que tingui lloc.  Mentrestant, un membre de l’associació pot     ocupar  provisionalment el càrrec vacant.

 

Article 16

 

1. La Junta Directiva té les facultats següents:

a)  Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que             reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’assemblea                General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea   estableixi.

b)  Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels            organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els         recursos pertinents.

c)  Proposar a l’assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.

d)  Proposar a l’assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els   membres de l’associació han de satisfer.

e)  Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi            adoptin.

f)  Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’assemblea General       perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent. 

g)  Inspeccionar la comptabilitat i preocupar‑se perquè els serveis funcionin amb         normalitat.

h)  Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de           l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

i)  Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hauran d’encarregar de cada grup de          treball, a proposta dels mateixos grups.

j) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres     persones, per aconseguir:

 

- subvencions o altres ajuts,

- l’ús de locals o edificis que puguin  arribar a ser un lloc de convivència i        comunicació.               

k)  Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a  qualsevol establiment de       crèdit d’estalvis i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina en l’article 30.                   

            l)  Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst en els estatuts i            donar‑ne compte en la primera reunió de l’assemblea General.

            m)  Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun     altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

 

Article 17

 

1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substitueixi,  s’ha de  reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, i           que en cap cas no pot ser inferior a una al mes..

2.S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·lícita un 30 % dels membres que la componen.

 

Article 18

 

1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.

2.Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n.  L’assistència del president o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.

3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

 

Article 19

 

1. La Junta Directiva  pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer‑ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus    membres.

2. També pot, nomenar,  amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir‑los en cada cas.

 

Article 20

 

1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari i el president.  En iniciar‑se cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

 

Capítol V.   EL PRESIDENT I EL VICEPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ

 

Article 21

 

1. Són pròpies del president les funcions següents:

a) Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’assemblea General i   de la Junta Directiva.

b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’assemblea General com de la Junta Directiva.

c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.

d) Establir la convocatòria de les reunions de l’assemblea General i de la Junta            Directiva.

e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.

f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el delegin          l’assemblea General o la Junta Directiva.

2.  El president és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

 

 

 

 

Capítol VI.   EL TRESORER I EL SECRETARI

 

Article 22

 

El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre de caixa.  Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pel president, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

 

Article 23

 

El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.

 

Capítol VII.   LES COMISSION O GRUPS DE TREBALL

 

Article 24

 

La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.

 

Capítol VIII.   EL RÈGIM ECONÒMIC

 

Article 25

 

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

 

 

 

Article 26

 

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de :

a)  les quotes que fixa l’assemblea General per als seus membres;

b)  les subvencions oficials o particulars;

c)  les donacions, les herències o els llegats;

d)  les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin abstenir-se.

 

Article 27

 

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir‑la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.

L’assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals  -que s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva-  i quotes extraordinàries.

 

Article 28

 

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

 

Article 29

 

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president,  el tresorer i el secretari.

Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les qual una ha de ser la del tresorer o bé la del president.

 

Capítol IX.  RÈGIM DISCIPLINARI

 

Article 30

 

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixin les seves obligacions.

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern.

El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació.  La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.

Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden sol·licitar que s’hi pronunciï l’Assemblea General, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions de sobreseïment oportunes.

 

Capítol X.   LA DISSOLUCIÓ

 

Article 31

 

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.

 

Article 32

 

1. Un cop acordada la dissolució, l’assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.

2. L’assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.

3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal.  La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.

4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, s’hagi caracteritzat més en la seva obra a favor de, sense determinar.

5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva, si l’assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment    designada.

 

 

 

 

 

.Prat de Llobregat   a  20   d’agost  de   2008

Signatures de tots els socis fundadors

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Cal que a sota de les signatures quedi mig full en blanc a fi que es puguin                                 diligenciar els             estatuts.